Tyvärr. Ingenting hittades.

JURIDISK INFORMATION

Upphovsrätt.

Copyright 2023 Daimler Truck AG/Mercedes-Benz Sverige AB. Alla rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras användning lyder under upphovsrätten samt annan lagstiftning till skydd av immateriell egendom. De får inte kopieras i handelssyfte eller för överlåtelse. De får inte ändras för användning på andra webbsidor. Vissa internetsidor från Daimler Truck AG innehåller även material som lyder under den upphovsrätt som gäller för den som tillhandahållit materialet.

Produkter och priser.

Efter sista redigering av enskilda sidor kan produkter eller tjänster ha ändrats. Tillverkaren reserverar sig för tillverknings- eller formändringar, avvikelser i färgnyanser liksom förändringar i leverans- eller serviceomfattning under leveranstiden. Detta så länge ändringarna eller avvikelserna är skäliga utifrån ett kundperspektiv, samtidigt som hänsyn tas till Daimler Truck AG:s intressen. Bilderna kan i vissa fall visa tillbehör och extrautrustning som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Enskilda sidor kan innehålla modeller och tjänster som inte finns att tillgå i alla länder. Uppgifter om lagstadgade, rättsliga och skattemässiga föreskrifter och konsekvenser gäller endast för Tyskland. Med förbehåll för bestämmelser med annan lydelse i försäljnings- eller leveransvillkoren gäller de priser som anges vid datumet för leveransen. För våra avtalspartners är priserna inte bindande utan fungerar som en prisrekommendation. Fråga därför efter senaste version hos en återförsäljare eller avtalspartner.

Varumärken.

Om ingenting annat anges är alla varumärken som nämns på Daimler Truck AG:s webbsidor varumärken som är rättsligt skyddade av Daimler Truck AG. Detta gäller i synnerhet modellnamn samt alla logotyper och emblem som tillhör företaget.

Rechtliche Hinweise  och Mercedes-Benz är varumärken som tillhör Mercedes-Benz Group AG.

Licensrättigheter.

Daimler Truck AG strävar efter att erbjuda ett innovativt och informativt webbinnehåll. Vi hoppas därför att du uppskattar vår kreativa utformning lika mycket som vi själva. Vi ber dock om förståelse för att Daimler Truck AG måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa webbsidor inte ger någon licensrätt till Daimler Truck AG:s immateriella egendom.

Rechtliche Hinweise  och Mercedes-Benz omfattas och skyddas av Mercedes-Benz Group AG:s immateriella rättigheter. De används under licens av Daimler Truck AG.

Information om framåtblickande uttalanden.

Webbsidor, Investor Relations-releaser, affärsrapporter och preliminära rapporter, prognoser, presentationer, ljud- och videoöverföringar av evenemang (live eller som inspelning) och övriga dokument på denna webbplats innehåller bland annat framåtblickande uttalanden om framtida utveckling som baseras på ledningens aktuella bedömning. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden omfattas av vissa risker och osäkerhetsmoment. Några exempel på detta är en konjunkturnedgång i Europa eller Nordamerika, förändringar i växelkurser, räntesatser och råvarupriser, produktlanseringar från konkurrerande företag, högre försäljningspremier för säljare, framgångsrik implementering av den nya affärsmodellen för smart samt en nedgång i priserna för begagnade fordon. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa (varav vissa beskrivs under rubriken ”Riskanalys” i den aktuella årsrapporten från Daimler Truck AG, liksom under rubriken ”Riskfaktorer” i formulär 20-F i den aktuella årsrapporten från Daimler Truck AG, avsedd för den amerikanska finansinspektionen SEC) eller visa sig vara felaktiga utifrån de antaganden som gjorts, kan det faktiska resultatet avvika väsentligt från de resultat som antytts eller implicit har uttryckts. Vi har inte för avsikt och förbinder oss inte heller att löpande uppdatera framåtblickande uppgifter, eftersom dessa enbart utgår ifrån de omständigheter som råder vid datumet för publicering.

Information om tvistlösning online.

EU-kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online (den s.k. ”ODR-plattformen”). ODR-plattformen fungerar som instans för utomrättslig tvistlösning i fråga om avtalsmässiga skyldigheter sprungna ur köpeavtal som slutits online. Du kommer till ODR-plattformen genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvar.

Information och uppgifter på dessa sidor gäller inte som försäkran eller garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti med avseende på beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent.

På våra webbsidor finns länkar till andra sidor på internet. Vi vill informera om att vi inte har något inflytande över utformning och innehåll på de webbsidor som länkarna leder till. Vi kan därför inte heller ansvara för att informationen som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller håller en viss kvalitet. Mot denna bakgrund tar vi härmed avstånd från allt innehåll på dessa sidor. Denna förklaring gäller alla länkar till externa sidor och deras innehåll som vi länkar till på våra webbsidor.

Sociala insticksprogram.

Daimler Truck använder s.k. sociala insticksprogram (hädanefter kallade knappar) i sociala nätverk som Facebook, Google+ och Twitter. När du besöker våra webbsidor är dessa knappar som standard avaktiverade. Det innebär att de inte skickar några uppgifter till tredje part utan att du själv gör något. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knapparna förblir aktiva tills du avaktiverar dem eller raderar dina cookies (se Cookies). Efter aktiveringen upprättas en direkt förbindelse till det sociala nätverkets server. Knapparnas innehåll överförs då från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras därifrån med webbsidan. Observera att vi inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken samlar in med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i detta hänseende. När en knapp har aktiverats kan det sociala nätverket samla in data oberoende av om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan detta koppla ditt besök på denna webbsida till ditt användarkonto. Besök på andra Daimler Truck-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta sammankopplar insamlade data med dina sparade medlemsuppgifter när du besöker våra webbsidor, måste du logga ut från aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.